16 juni

Geen verplichte WOZ-waardering door kwijtschelding deel koopsom

Rechtbank Den Haag oordeelt dat weliswaar sprake is van een samenstel van rechtshandelingen, waardoor de overdrachtsbelasting kan worden verrekend, maar dit heeft niet als gevolg dat ook een deel van de woning is geschonken.

Belanghebbende, de heer X, koopt in 2011 een verhuurde woning van zijn vader. De koopprijs is € 225.000. Er is € 4.500 (2% van € 225.000) overdrachtsbelasting op aangifte voldaan. X is de koopsom schuldig gebleven en deze is in de akte van levering omgezet in een lening, waarvan direct € 123.000 is kwijtgescholden. Vanwege de kwijtschelding is een schenking aangegeven van € 123.000, waar na toepassing van de vrijstelling, een belastbare schenking van € 117.970 resteert. X maakt ook aanspraak op verrekening van € 2.359 overdrachtsbelasting (art. 24 lid 2 SW 1956). De inspecteur stelt dat sprake is van een samenstel van rechtshandelingen, waardoor feitelijk deels een woning is geschonken. Conform de wetswijziging van 2010 geldt dus de WOZ-waarde (€ 409.000) van de woning als verplicht uitgangspunt. De woning wordt gewaardeerd op 68% van € 409.000 = € 278.120 en de belaste verkrijging is dito hoger. Rechtbank Den Haag oordeelt dat weliswaar sprake is van een samenstel van rechtshandelingen, waardoor de overdrachtsbelasting kan worden verrekend, maar dit heeft niet als gevolg dat een deel van de woning is geschonken (zie HR 24 september 1997, nr. 32.567, BNB 1997/363). Door de wetswijziging van 2010 is hierin geen verandering opgetreden. De kwijtschelding is dus het voorwerp van de schenking, zodat de verplichte WOZ-waardering niet aan de orde is. Het beroep van X is gegrond.

[Bron Uitspraak] / Tax Live