30 november

Wijziging bedrijfsopvolgingsregeling in de Schenk- en erfbelasting

Per 1 januari 2016 wordt de bedrijfsopvolgingsregeling bij landbouwondernemingen in de veehouderij en akkerbouw voor de Schenk- en erfbelasting geactualiseerd. De actualisatie betreft een nieuw rekenmodel op basis van genormeerde geldstromen. In de nieuwe rekenmodule kunnen langlopende schulden in aftrek worden gebracht. De nieuwe berekeningsmethodiek geldt voor verkrijgingen op of na 1 januari 2016. Het rekenmodel gaat uit van de waarde going concern (agrarisch). Dit is de waarde van de landbouwonderneming in de veehouderij of akkerbouw bij voortgezette oneindige uitoefening, uitgaande van de financieringsruimte van de overgedragen onderneming. Voor de berekening van de waarde going concern mag vanaf 1 januari 2016 gewerkt worden met genormeerde bedragen op basis van KWIN-gegevens voor de veehouderij of akkerbouw volgens de handboeken Kwantitatieve Informatie Veehouderij en Kwantitatieve Informatie Akkerbouw. Voor de verkrijging vóór 1 januari 2016 geldt de DCF-methode.

Bron: Tax Live